Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Перспективи за изменение на населението на България до 2040 г.
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Перспективи за изменение на населението на България до 2040 г.

Резюме

Сложилият се от три десетилетия режим на демографско възпроизводство в България и произтичащото от него остаряване на населението биха могли да въздействат неблагоприятно върху алтернативите за развитие на икономиката. В студията се представят основни резултати от изследването на перспективите за демографско развитие на страната до 2040 г. За целта са извършени преглед на публикуваните демографски проекции за България за посочения период, анализ на методологичните основи и прогнозните резултати. Анализирани са основни демографски показатели, описващи възможното развитие на населението през следващите 23 години: абсолютен брой на населението според различните варианти на проекцията, разпределения по пол, възрастови групи и области. Резултатите от всички достъпни проекции за броя на населението на България очертават сходни тенденции в демографското развитие на страната – неотклонно и съществено намаление на населението. Въпреки че в европейски план България не е единствената страна с прогнозирано намаляващо и остаряващо население, в условията на свободно движение на хора в ЕС редица демографски показатели зависят във все по-голяма степен от равнището и скоростта на икономическия растеж в страната. Анализът на прогнозни данни за броя и демографските характеристики на населението е условие за разработване на реалистични и добре балансирани стратегии за развитие на страната и за провеждане на необходимите политики за постигане на поставените цели.

Abstract

The regime of demographic reproduction in Bulgaria, having been formed throughout last three decades, along with the resultant population ageing, might have some unfavourable effects on the economy’s development alternatives. The study contains a presentation of the main results of the research on Bulgaria’s demographic development prospects to 2040. For this purpose, a review of the published demographic projections for Bulgaria covering the relevant period of time and an analysis of the methodological background and the projection results were made. The analysis made covers the main demographic indices describing the possible population development over the coming 23 years: population number according the various projection variants, distributions by sex, age groups and districts. Similar trends in the demographic development of the country are outlined in all available projections of Bulgaria’s population: persistent and significant decrease of population. Although, in a European context, Bulgaria is not alone in the group of countries, whose population is projected to be decreasing and ageing, under the conditions of free of movement of persons in EU a variety of demographic indices depends more and yet more on the country’s economic growth level and rate. The analysis of projection data on the number and demographic characteristics of the population is a condition for developing realistic and well-balanced strategies for Bulgaria’s development as well as for implementing the needed policies to achieve the targets set.

JEL: J11, J18

Ключови думи

прогнозиране на населението, демографски проекции и прогнози, проекции по области, population forecasting, demographic projections and forecast, projections by districts
Свалете RP_vol2_2019_No08_Marinova, Nikolova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957