Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Социологически и социалнопсихологически измерения на благополучието и оценката за щастие по данни от ISSP 2018
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Социологически и социалнопсихологически измерения на благополучието и оценката за щастие по данни от ISSP 2018

Резюме

Статията разглежда основните тези на социологическите и социалнопсихологически аргументи при операционализиране на категориите „благополучие“, „удовлетворение“ и „щастие“, използвани във всички социални изследвания и по специално в европейското социално проучване (ESS). Прави се опит за проверка на няколко хипотези, свързани с различни социологически и социалнопсихологически ефекти при оценки, основани на самоопределяне, сред които аспирационната бягаща пътечка, проверка на когнитивната страна, субективното благополучие и наличието на промяна в нагласите за светоусещане.

Abstract

This article examines the main sociological and social psychological arguments when operationalizing empirically the concepts of "well-being" and "happiness". Using data for Bulgaria in ISSP 2018 we examine several hypotheses related to different sociological and social psychological effects taking place in the process of self-assessments, i.e. hedonic relativism and aspirational treadmill, the influence of education on the cognitive part of the subjective well-being and susceptibility to attitudinal changes in respondent’s traditional worldview.

JEL: Z130

Ключови думи

щастие, happiness, социално проучване, благополучие, хедонистична пътечка, social survey, well-being, hedonic treadmill
Свалете RP_vol2_2019_No06_E Todorova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957