Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Критическата традиция и формирането на десакрализираща теория на правото
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Критическата традиция и формирането на десакрализираща теория на правото

Резюме

Критическата традиция, възхождаща от древността през Кант до наши дни, е в основата на съвременното научно мислене. В сферата на правознанието тя е застрашена от апологетични теории и безкритичен позитивизъм. Въпреки, че капитализмът по своя дух е рационалистичен, има опасност в съвременните си ипостаси да се трансформира в своя ирационална дехуманизирана версия, която да се откаже от най-значимите достижения на научното мислене, подменяйки ги със занаятчийски прагматизъм и професионален конформизъм. В статията се защитава разбирането, че само съзнателното и целенасочено следване на критическата традиция и нейното актуализиране в условията на глобализиращ се и дигитализиращ се капитализъм може да ни даде основите на една завършена десакрализираща теория на държавата и правото.

Abstract

The critical tradition ascending from antiquity through Kant to the present day is in the basic of modern scientific thinking. In the sphere of the legal science, it is threatened by apologetic theories and uncritical positivism. Although the capitalism is rationalistic in its own spirit, there is a danger of its modern hypostases to transform into its irrational dehumanized version, which abandons the most significant achievements of scientific thinking, replacing them with craft pragmatism and professional conformism. In the article is defended the understanding that only the deliberate and purposeful follow-up of the critical tradition and its updating in the conditions of globalizing and digitizing capitalism can give us the foundations of a complete desacralising theory of the state and law.

JEL: К1, К4

Ключови думи

рационализъм, rationalism, критическа традиция, критическа теория, криза на правосъзнанието, десакрализираща теория на правото, critical tradition, critical theory, crisis of the legal awareness, desacralising theory of the legal theory
Свалете RP_vol2_2019_No05_V Ivanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957