Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Преходът в България в колективната памет на посткомунистическите поколения
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Преходът в България в колективната памет на посткомунистическите поколения

Резюме

Статията представя резултатите от типологично изследване на колективната памет относно прехода в България след 1989 г., което се провежда от 2008 г.  сред студенти от УНСС. Основната цел е да се анализира как се променят спомените за близкото минало в съзнанието на младите поколения.  Търси се отговор на въпроса на какво се дължи колективната амнезия за ключови събития и личности от времето на прехода.

Abstract

The article presents the results of a typological study of the collective memory about the transition in Bulgaria after 1989, which has been held since 2008 among students from UNWE. The main objective is to analyze the change in the recent past memories in the minds of the young generations. It seeks to answer the question of what provokes the collective amnesia for key events and personalities from the transition period.

JEL: F5, H5

Ключови думи

transition, преход, колективна памет, посткомунизъм, collective memory, post communism
Свалете RP_vol2_2019_No04_E Simeonova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957