Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Българската конституционна идентичност: проблеми и възможности
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Българската конституционна идентичност: проблеми и възможности

Резюме

Статията анализира концептуалното съдържание и практическото значение на понятието „конституционна идентичност” за защита на суверенитета на нашата страна в началото на XXI век, в условията на задълбочаваща се политическа интеграция в Европейския съюз. Констатира се дефицит на познаване на конституционната идентичност и нейните потенциални възможности за ограничаване на трансфера на държавен суверенитет към ЕС или други международни организации. В методологическо отношение статията е изградена върху интердисциплинарен подход, който съчетава конституционноправен и политологичен анализ на изследвания проблем.

Abstract

The paper presents the substance and the practical dimensions of the concept “constitutional identity“ for the protection of the Bulgarian national sovereignty at the beginning of XXI century in times of increasing EU political integration. It also states a deficit of knowledge about the constitutional identity and its potential opportunities to limit the transfer of state sovereignty towards EU or other international organizations. In methodological aspect the paper uses the interdisciplinary approach that combines constitutional-legal and political analysis of the researched issue.

JEL: F55, K10, K15, K33

Ключови думи

Европейски съюз, European Union, конституция, constitution, конституционна идентичност, държавност, суверенитет, Лисабонски договор, Съвет на Европа, Конституционен съд, съдебен диалог, constitutional identity, state system, sovereignty, Treaty of Lisbon, Council of Europe, Constitutional Court, judicial dialogue
Свалете RP_vol2_2019_No03_S Asenov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957