Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

„Странният случай на Бенджамин Бътън“ – време и пространство в политическия анализ
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

„Странният случай на Бенджамин Бътън“ – време и пространство в политическия анализ

Резюме

Политическият анализ не описва, а трансформира и преподрежда значението на света. Това е традиция на размишление, загрижено за настоящото състояние и благоденствие на общностите и отношенията между тях. В рамките на това разбиране статията анализира времето и пространството като политически категории, доколкото всяка политическа система би могла да бъде напълно описана посредством тях. Те са променливи величини и могат да бъдат в състояние на криза, спешност, важност и необходимост, т.е. могат да бъдат разстроени и да влияят положително и отрицателно на колективното съществуване и действие в политическите общности.

За да можем да интерпретираме времето и пространството като политически категории, първо, изследваме време-пространствените рамки на политическия анализ. Второ, проследяваме историята на политическото време и пространство като идеи и като фактически състояния. Трето, анализираме метафоричните употреби на понятията в политически контекст, както и възможните аналогии с физическите понятия за време и пространство. На тази основа, накрая, представяме различните проявления и разбирания за политическото време и пространство в днешно време.

Abstract

The political analysis does not describe; it transforms and rearranges the meaning of the world. The political analysis is a practice of thinking, concerned about the current state and prosperity of communities and their relations. Within the framework of this understanding, the article analyses time and space as political categories since every political system can be completely defined through them. Time and space are variables and can be in a condition of crisis, urgency, importance or necessity. They could be disarranged, and could affect positively or negatively the collective existence and action in the political communities.

To interpret time and space as political categories, first, we explore the temporal-spatial frames of political analysis. Second, we study the history of political time and space as ideas and facts. Third, we analyze the metaphorical use of the concepts in a political context, and we draw analogy to the physical notions of time and space. Finally, we present the various manifestations and understandings of the political time and space nowadays.

JEL: C32, O33, O35, Y80, Z13

Ключови думи

Икономическа социология, Social Innovation, economic sociology, времеви серии, пространствени модели, дифузни процеси, социална иновация, свързани дисциплини, time-series, space models, diffusion processes, related disciplines
Свалете RP_vol2_2019_No02_E Vasileva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957