Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Прокси войните в новите измерения на международната сигурност
Научни трудове на УНСС - Том 2/2019
година 2019
Брой 2

Прокси войните в новите измерения на международната сигурност

Резюме

Фокусът на настоящата статия са т.нар. прокси войни. Разбирането и оценяването на съвременните геополитически сблъсъци би било непълно, ако не се разглежда през призмата на прокси войните. Насилието все повече се „приватизира“. Войната между държавите отстъпва мястото си на продължителни вътрешни конфликти без ясни граници между отделните общности, намесата на външни сили и легитимността на насилието. Недържавните субекти в тези конфликти се превръщат в основен фактор за регионалните баланси и в инструмент за налагане на интересите на различни външни геополитически сили. В статията са анализирани основни участници, значението на държавата и отличителните черти на тези войни. Освен това са представени и аргументи, свързани с техните предимствата и недостатъците при използването им днес.

Abstract

The focus of the article are the so-called proxy wars. Understanding and evaluating modern geopolitical clashes would be incomplete unless viewed through the prism of proxy wars. The violence is being increasingly "privatized". The war between states is giving way to prolonged internal conflicts without clear boundaries between communities, foreign interventions and the legitimacy of violence. In these conflicts non-state actors have become a major force for regional balances and an instrument for imposing the interests of various external geopolitical powers. The main participants, the importance of the state and the distinctive features of these wars, as well as arguments about the advantages and disadvantages of their use today, are being analyzed.

JEL: F51, H56, D74

Ключови думи

геополитика, geopolitics, прокси войни, международна сигурност, proxy wars, international security
Свалете RP_vol2_2019_No01_B Hadzhiev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957