Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политическият разкол – нерешимата дилема на Третата българска държава
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Политическият разкол – нерешимата дилема на Третата българска държава

Резюме

Политическите и икономически проблеми и предизвикателства, с които се сблъск­ва Третата българска държава продължават вече 140 години. Такъв е проблемът за политическия разкол, обхванал България в годините преди и непосредствено след Втората световна война. Неговият генезис, развитие и влияние върху нашето съвремие заслужават задълбочен политологичен анализ. В статията се изяснява по­нятието „политически разкол“, предложена е типологизация на явлението и е отде­лено специално внимание на противоречията, които поражда в български условия.

Abstract

The political and economic problems and challenges faced by the Third Bulgarian State have been going on for 140 years. Such is the problem of the political rupture that has gripped Bulgaria in the years before and immediately after World War II. Its genesis, development and influence on our time deserve an in-depth political analysis. The article clarifies the notion of "political rupture", the typology of the phenomenon is proposed and special attention is paid to the contradictions it generates in Bulgarian conditions

JEL: I31, N40, O57, H12

Ключови думи

crisis, криза, ideology, conflict, идеология, политически разкол, класа, революция, граж¬данска война, political rupture, revolution, civil war
Свалете RP_vol1_2019_No16_A Dimitrov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957