Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Съдбата на българите в Република Албания след Руско-турската освободителна война
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Съдбата на българите в Република Албания след Руско-турската освободителна война

Резюме

Настоящото изследване си поставя за цел да проследи съдбата на българското малцинство в рамките на днешна Република Албания в периода от Руско-турската освободителна война до наши дни. Целта е конкретизирана посредством две основни задачи: (1) да се изведат историческите предпоставки за заселване на българско население на територията на днешна Република Албания и (2) да се очертае политиката на Република България по отношение на българското население на територията на днешна Република Албания от Руско-турската освободителна война до днес.

За постигането на изследователските задачи условно са обособени два основни периода: първи период – от първото заселване на българи по днешните земи на Република Албания до Руско-турската освободителна война (V-XIX век) и втори период – от Руско-турската освободителна война до наши дни (XIX-XXI век). Периодът до Руско-турската освободителна война включва ретроспективен анализ на историческите предпоставки за заселване на българско население в земите на днешна Република Албания, като са обособени два подпериода: период до XV в. и период на Османска империя. Вторият, условно разграничен главен период – след Руско-турската освободителна война, е представен посредством три подпериода: досоциалистически, социалистически и постсоциалитически  период.  Коментирано е актуалното състояние на българо-албанските отношения, както и перспективите пред българското малцинство, живеещо в границите на днешна Република Албания.

Abstract

The present study aims at tracing the fate of the Bulgarian minority within today's Republic of Albania during the period between the Russo-Turkish liberation war and the present days. The objective is specified by two main tasks: (1) to draw the historical prerequisites for the settlement of the Bulgarian population on the territory of the present-day Republic of Albania; and (2) to outline the policy of the Republic of Bulgaria regarding the Bulgarian population on the territory of today's Republic of Albania Russian-Turkish Liberation War to this day.

For the achievement of the research tasks, two main periods are conditionally defined: (1) first period - from the first settling of Bulgarians on the present lands of the Republic of Albania to the Russo-Turkish War of Liberation (V-XIX century) and (2) Russo-Turkish War of Liberation to the present (XIX-XXI century). The period up to the Russo-Turkish War of Liberation included a retrospective analysis of the historical prerequisites for settling the Bulgarian population in the lands of the present-day Republic of Albania, with two sub-periods: the period up to the 15th century and the period of the Ottoman Empire. The second, conditionally differentiated main period – after the Russo-Turkish Liberation War, was presented through three sub-periods: the socialist, socialist and post-socialist period. The current status of the Bulgarian-Albanian relations is presented, as well as the prospects for the Bulgarian minority living in the borders of today's Republic of Albania.

JEL: F51, F53, F55, F59, J15

Ключови думи

Дипломация, Международни отношения, International Relations, politics, политика, diplomacy, малцинства, minorities
Свалете RP_vol1_2019_No15_G Mancheva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957