Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политическо устройство на автономната област Източна Румелия (1879 – 1885)
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Политическо устройство на автономната област Източна Румелия (1879 – 1885)

Резюме

През първите години от своето съществуване българската държавност се гради в два центъра. Целта на изследването е изясняване на политическото устройство на „втората България”, наречена Източна Румелия. Изследването се базира на исторически и правен анализ. Основният извод е, че автономната област е една чисто българска провинция, носеща характеристиките на българска национална държава. Нейното население не носи в сърцето си мечтата за една блестяща автономия, а за присъединяване към Княжество България.

Abstract

During the first years of its existence the Bulgarian statehood is built in two centers. The current research aims is to clarify the political structure of the “second Bulgaria”, called Eastern Rumelia. The research is based on historic and legal analysis. The main conclusion is that Autonomous Region is a purely Bulgarian province, bearing the characteristics of a Bulgarian national state. Its population does not bear in its heart the dream of a brilliant autonomy, but for joining the Principality of Bulgaria.

JEL: N430, N930

Ключови думи

„двете Българии“, Източна Румелия, Княжество България, Органически устав, Южна България, „the two Bulgarias“, Eastern Rumelia, the Principality of Bulgaria, the Organic Statute, Southern Bulgaria
Свалете RP_vol1_2019_No14_I Vinarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957