Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

„Освобождение“ и „държавно изграждане“ в българските идеологически парадигми
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

„Освобождение“ и „държавно изграждане“ в българските идеологически парадигми

Резюме

Целта на статията е да анализира трансформациите на политическите концепции за „освобождение“ и „държавно изграждане“ в българските идеологически парадигми. На фона на генезиса на понятията в класическите идеологически системи, чрез употреба на сравнителния метод, е разкрито противоречието между класическото им разбиране и това на българските политически субекти. В резултат установяваме, че „освобождението“, традиционна либерална концепция с негативна дефиниция, се противопоставя от българските либерални субекти на „свобода“ и се натоварва с позитивни значения, докато българската левица и националистическа десница се приближават към либералните трактовки, вместо към традиционните позитивни социалистически.

Abstract

The objective of this paper is to analyse the transformation of the political conceptions of “liberation” and “state building” in the ideological paradigms in Bulgaria. At the background of the genesis of the concepts in the classical ideological systems, using the comparative method, the paper reveals the contradiction between their classical reading and that of the Bulgarian political actors. We conclude that the “Liberation”, a traditional liberal concept with a negative definition is opposed by the Bulgarian liberals to “freedom” and is given positive meanings while the Bulgarian left and nationalistic right tend to prefer the liberal understanding of the term to the traditional positive socialist ones.

JEL: Z180

Ключови думи

освобождение, държавно строителство, русофилия, русофобия, liberation, state-building, russophilia, russophobia
Свалете RP_vol1_2019_No13_N Krastev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957