Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Финансирането на българската политическа реклама в медиите (2003 – 2018)
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Финансирането на българската политическа реклама в медиите (2003 – 2018)

Резюме

В настоящата статия се анализират изразходваните финансови средства от българските партии по време на предизборните кампании и институционалната реклама в медиите през периода 2003 – 2018 г. Целта на изследването е да се разгледат публичните финансирания на държавните институции, а задачите са да се проследят разходите за т.нар. „институционална реклама“ и отделните вложени средства в различни електронни и печатни средства за масова информация. По този начин е поставен фундаменталният проблем за публичното финансиране на българските политически партии въз основа на разбиранията за същността на политическата реклама. Посочени са конкретни резултати във финансирането на партиите и медиите в България, което е подкрепено с емпиричен материал. Направени са и съответните изводи, които произтичат от анализираните фактологически данни, както и някои препоръки за подобряване на партийното финансиране в страната. Ограниченията в изследването се простират в рамките на 15-годишен период (2003 – 2018 г.). Стойността на разработката се отличава с това, че този проблем е един от първите, които се анализират в българската политическа наука.

Abstract

This article analyzes the money spent by the Bulgarian parties during the election campaigns and the institutional advertising in the media during the period 2003 – 2018. The purpose of the study is to examine public funding of state institutions, and the task is to track the cost of the so- „Institutional advertising“ and the different funds invested in various electronic and printed media. Thus, the fundamental problem of the public funding of Bulgarian political parties is based on the understanding of the essence of political advertising. Specific results are given in the funding of the parties and the media in Bulgaria, which is supported by empirical material. The relevant conclusions drawn from the factual data, as well as some recommendations for improvement of party financing in the country, were also made. The limitations of the study range over a 15-year period (2003 – 2018). The value of the development is characterized by the fact that this problem is one of the first to be analyzed in Bulgarian political science.

JEL: M370

Ключови думи

политическа реклама, предизборна реклама, институционална реклама, предизборна кампания, партийно финансиране, political advertising, pre-election advertising, institutional advertising, election campaign, party financing
Свалете RP_vol1_2019_No12_G Manolov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957