Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Българската държава и „вътрешният друг”
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Българската държава и „вътрешният друг”

Резюме

В изследването се разглежда в развитие проблематизирането на релевантния „вътрешен друг” в модерната българска държава. Авторовата теза е, че от нейното създаването до наши в отношението и политиката към „вътрешния друг” се сблъскват две тенденции - произтичащата от идеите на Левски линия на „инклузивен републиканизъм” и линията на дефанзивно непризнаване и/или изключване на „вътрешните други”, a динамиката между тях в голяма степен се предопределя от активното въздействие и роля на външни фактори от идеологическо и политическо естество. Ретроспективният обзор и анализ разкрива, че отношението към „вътрешния друг“ е неравномерно, дори зигзагообразно поради въздействието на сложен комплекс от външни влияния и вътрешни схващания и позиции. Двете тенденции не трябва да се възприемат като взаимно изключващи се, защото жизнени и резултатни се оказват политиките, които по някакъв начин съчетават аспекти и от едната, и от другата.

Abstract

The study examines the problem of the relevant “internal other” in the modern Bulgarian state. The author's thesis is that from the creation of the third Bulgarian state to present days the attitude and the politics towards the “internal other” reveals two opposing trends – the “inclusive Republicanism” stemming from Vassil Levski's ideas, and the defensive non recognition and/or exclusion of “internal others”. The dynamics of these trends depends on the active impact and the role of external factors of ideological and political nature. The retrospective review and analysis reveals that the development of attitudes towards "the internal one" is uneven, even crisscrossing because of the complexity of interdependent external influences and inner perceptions and positions. The two tendencies should not be considered mutually exclusive, because vital and effective appear to be policies that combine aspects of both tendencies.

JEL: N440, К100, H110

Ключови думи

вътрешна/външна политика, етно-конфесионални различия, идентичностна/малцинствена политика, interior/foreign policy, ethnic and confessional differences, identity/minority politics
Свалете RP_vol1_2019_No11_M Bakalova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957