Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Опит за прочит на Маркс чрез Маркс, а не чрез марксизмите
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Опит за прочит на Маркс чрез Маркс, а не чрез марксизмите

Резюме

Тази статия акцентира на някои кардинални достижения в Марксовото творческо наследство. Основен ръководен принцип при написването ? е съблюдаването на възприетия от него при написването на „Капиталът” принцип – начинът на излагането формално трябва да се отличава от начина на изследването. Разбира се, чрез опит за един цялостен прочит на неговото творчество, за да се експлицира критичният му подход при анализа на капиталистическите условия на производство и възпроизводство на социалния живот на хората.

Abstract

This article broadly focuses on some cardinal achievements in Marx's creative heritage. The basic guiding principle in its writing is the observation of the principle adopted by him in "The Capital" – “the way of exposure formally has to be distinguished by the way of the research”.  Of course, by an attempt for a comprehensive reading of his creativity in order to explicate his critical approach to analyzing the capitalist conditions of production and reproduction of people’s social life.

JEL: A14, N1, P 16, D 72

Ключови думи

капитал, capital, Марксово творческо наследство, диалектическа логика и критика, принадена стойност, политика и идеология, Marx's creative heritage, dialectical logic and critique, surplus value, politics and ideology
Свалете RP_vol1_2019_No03_T Rakadjiyska.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957