Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Интернационализация на националните пощенски оператори: развитие и утвърждаване на позиции в традиционни и нови мрежи
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Интернационализация на националните пощенски оператори: развитие и утвърждаване на позиции в традиционни и нови мрежи

Резюме

Като отчита нарастващата икономическа интеграция и разнообразяването на играчите на международния пазар, студията цели да изясни същностната характеристика на участието на националните пощенски оператори в системата на международния бизнес. Авторът формулира базисен модел на това участие и извежда като основен фактор за формирането му административното наследство на операторите. Последното е производна на принадлежността им към две мрежи (традиционни) с изразени позиции на държавата в тях – системата от държавни институции и глобалната пощенска мрежа. Като използва утвърдени модели за анализ на обкръжението, авторът извежда факторите на макро-, мезо- и микроравнище с най-силно въздействие върху по-нататъшното развитие на базисния модел. Те създават възможности за задълбочаване на процеса на интернационализация чрез навлизане в нови мрежи. Основният извод на изследването е, че участието на изучаваните компании в международния бизнес е междуорганизационно явление – в основата му стои взаимодействието с различни организации в традиционните и новите мрежи и изграждане на позиции. Приносът на студията е свързан с интегриране на знание от областта на международния бизнес и мениджмънт към бизнес практиката в пощенския сектор, чрез което се изяснява основата на интернационализацията на операторите. За първи път е изведен базисният модел и са систематизирани факторите за утвърждаването и развитието му.

Abstract

Taking into account the increasing economic integration and diversification of international market players, the study aims to identify the underlying characteristic of national postal operators’ participation in international business. The author creates a basic model regarding their participation, and identifies the operators’ administrative heritage as a key factor for its establishment. This heritage is a result of operators’ involvement in two networks (traditional) with strong positions of the state – the system of state institutions and the global postal network. Using established models for environmental analysis the author identifies the macro, meso and microlevel factors that have the greatest impact on the development of the basic model. They create opportunities for extending the process of internationalization by entering new networks. The main conclusion of the study is that national postal operators’ participation in international business is an interorganizational phenomenon – it is based on the interaction with various organizations in traditional and new networks and developing positions. The contribution of the study is that it integrates knowledge from the fields of international business and management into postal sector’s business practices, which helps to explain the foundations of operators’ internationalization. It formulates for the first time the basic model, and outlines the factors that determine it.

JEL: F23, L32, L87, M16

Ключови думи

Международен бизнес, international business, национални пощенски оператори, фактори на международното бизнес обкръжение, държавни предприятия, интернационализация, national postal operators, factors of the international business environment, state owned enterprises, internationalization
Свалете RP_vol1_2019_No02_K Toteva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957