Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Предизвикателствата на големите данни - същност, характеристики и технологии
Научни трудове на УНСС - Том 1/2019
година 2019
Брой 1

Предизвикателствата на големите данни - същност, характеристики и технологии

Резюме

В съвременния свят обемът, сложността, разнообразието, темповете на растеж и скоростта на генерираните данни достигат невероятни нива като данните не могат да бъдат събирани, селектирани, обработвани или управлявани посредством широко използваните и прилагани досега софтуерни инструменти. Необходимостта от извличане на смислена и значима информация за потребителя от големи данни води до развитието на нови подходи и технологии, които да обхванат процесите на съхраняване, обработка и анализ на големите данни от различни източници. Настоящата статия има за цел да направи характеристика на големите данни и обзор на свързаните с тях технологии за съхранение и управление на големите данни, които изискват въвеждане на нов подход в разбирането на данните и информацията.

Abstract

Volume, complexity, variety and velocity of generated data today reach incredible levels and data cannot be collected, selected, processed or managed through widely used and applied software tools. The need to extract meaningful information from big data evokes the development of new approaches and technologies for storing, processing and analyzing big data coming from different sources. This paper aims to present the definition, characteristics and technologies for storing and managing big data that require a new approach to understanding data and information.

JEL: C88

Ключови думи

Big Data, големи данни, езеро за данни, Data Lake, Hadoop
Свалете RP_vol1_2019_No01_S Yordanova, K Stefanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957