Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Корпоративната социалната отговорност в обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Корпоративната социалната отговорност в обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит

Резюме

Настоящата студия има за цел да изследва потребността от инкорпориране на корпоративната социална отговорност в обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит. Представени са и възможностите за включването на тематиката в обучението по вътрешен контрол и одит, като са показани различни подходи, модели и инструменти. Използвани са  методите анализ, вторичен анализ, сравнителен исторически метод, метод на системния анализ и др. Резултатите са очертаване на широка рамка от фактори, които пораждат потребности, изискващи включването на корпоративната социална отговорност в обучението по вътрешен контрол и вътрешен одит. Изводите са, че корпоративната социална отговорност следва да бъде включена в учебните пособия  и в програмите за вътрешен контрол и вътрешен одит, а в обучението да се прилагат съвременни концепции и подходи.

Abstract

The present study aims to explore the need to incorporate corporate social responsibility into internal control training and internal audit. There are presented the possibilities for inclusion of the subject in the internal control and audit training, showing different approaches, models and tools. Methods of analysis, secondary analysis, comparative historical method, system analysis method, etc. were used. The results are outlining a wide range of factors that generate needs that require corporate social responsibility to be incorporated into internal control and internal audit training. The conclusion is that corporate social responsibility should be included in the teaching materials and internal control and internal audit programs, and modern concepts and approaches should be applied in training.

JEL: M42, M14, M48

Ключови думи

Етика, integrated reporting, corporate social responsibility, корпоративна социална отговорност, ethics, вътрешен контрол, вътрешен одит, интегрирана отчетност, организационно поведение, CAF, COSO, COBIT5, ISO 26000, internal control, internal audit, organizational behaviour
Свалете RP_vol5_2018_No03_V Dineva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957