Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Капиталистическа държава ли е България?
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Капиталистическа държава ли е България?

Резюме

Основният проблем, който се обсъжда в статията, е интегралната характеристика на съвременното българско общество. Тезата на автора е, че противно на общоприетото мнение, това общество не е капиталистическо. За обосноваването на тази гледна точка се разяснява смисълът на общото име „капитализъм”. Основавайки се върху възгледите на Карл Попър, авторът поддържа, че ефективната нормативна регулация е необходимо условие за съществуването на капитализъм, а в днешна България това условие не е изпълнено.

Abstract

The main problem discussed in the article is the integral characteristics of the Bulgarian society. The author’s thesis is that contrary to the generally accepted opinion this society is not a capitalist one. To substantiate this viewpoint the author has explicated the meaning of the common name of capitalism. Based on Karl Popper’s views the author maintains that the efficient normative regulation is a requisite condition for the existence of capitalism while in present day Bulgaria this condition has not been fulfilled.

JEL: A12

Ключови думи

Bulgaria, България, капитализъм, Capitalism
Свалете RP_vol5_2018_No23_V Kulov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957