Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Един друг свят е възможен – (концепции за бъдещето на капитализма)
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Един друг свят е възможен – (концепции за бъдещето на капитализма)

Резюме

Студията разглежда най-новите тенденции в развитието на икономическите теории в контекста на радикалните промени в структурата и методологията на икономическата теория в посока на отказ от неолибералния икономически модел и търсене на нова политико-икономическа парадигма. Разгледани са някои тай-нови концепции за бъдещето на капитализма, в които преоткриваме значението на марксовата икономическа теория: за глобализацията, която той предвиди и брилянтно описа, „изригването” на капитализма и настъплението на потребителския фетишизъм, неравномерното развитие и концентрацията на капитала, и конфликтите породени от тях,  господството на финансовия капитал и разбухването на фиктивния капитал с всичките им кризисни последици; въпросите на неравенството, експлоатацията и критиката на моралните принципи на капитализма. Всички тези теми са предизвикателство за един „модерен” прочит на Маркс днес за проблемите, границите и бъдещето на капитализма.

Abstract

The study examines the newest tendencies in the development of the economic theories in the context of the radical changes in the structure and methodology of the economic theory in the course of denial of the neoliberal economic model and searching for a new political economic paradigm. It discusses some of the newest concepts of the future of capitalism in which we rediscover the meaning of Marx’s economic theory: about the globalization that he has foreseen and described brilliantly; the ‘explosion’ of capitalism and offensive of the commodity fetishism; the unequal development and concentration of the capital and the conflicts caused by them; the domination of the financial capital and the bursting of the fictitious capital with all the crisis consequences; the subjects of the inequality, exploitation and the critics of the moral principles of the capitalism. Today all these topics are a challenge to a “modern” reading of Marx concerning the problems, boundaries and future of capitalism.

JEL: B14

Ключови думи

Маркс, съвременни икономически теории, бъдещето на капитализма, Marx, contemporary economic theories, future of capitalism
Свалете RP_vol5_2018_No22_S Toshkova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957