Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Марксовият модел за развитието на обществото - съвременни предизвикателства
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Марксовият модел за развитието на обществото - съвременни предизвикателства

Резюме

Статията цели да проектира Марксовия модел за обществено развитие върху реалии на съвременните развити икономики със задачата да оцени неговата релевантност отвъд идеологическите противоречия, доколкото това е възможно. Резултатите от оригинално­то изследване, показват определено съответствие - запазва се принципното различие и противоречие между социалните слоеве, усилено чрез задълбочаващото се икономичес­ко неравенство помежду им. Два от анализираните три варианта за неговото решаване също се вписват  в основни черти на Марксовия модел.

Abstract

The paper aims to project Marxian model for progress of the society over the actual evidence from the present day developed economies in order to assess its adequacy, avoiding the ideological controversies as much as possible. Results from the original study show certain degree of adequacy – the basic difference and contradiction between the social strata are preserved and even aggravated through the deepening economic inequality. Two of the analyzed three variants of resolving the controversy are also congruent with the basic features of the Marxian model.

JEL: B14; B51; P16; P17

Ключови думи

inequality, икономическа теория на К. Маркс, развитие на обществото, икономически противоречия, неравенство, социални слоеве, Marxian economic theory, social development, economic controversy, social strata
Свалете RP_vol5_2018_No21_P Chipev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957