Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Същност на холизма и неговата приложимост към Марксовата теория
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Същност на холизма и неговата приложимост към Марксовата теория

Резюме

Въпреки многобройните опити за оценка на икономическите идеи на Карл Маркс през последните 150 години, те все още разпалват спорове за своята методологическа природа и въздействие върху съвременната икономическата наука. Въз основа на анализ на методологическите характеристики на холизма, редукционизма, икономическия детерминизъм и др. в статията се аргументира тезата, че най-адекватно е Марксовата икономическа теория да се определи като партикулистка (от лат. Particula - част, елемент). Това е изследователски подход, който приема, че едни елементи от обществената система притежават трайно и устойчиво приоритетно място, играят лидираща функция спрямо останалите.

Abstract

Despite the numerous attempts to assess Karl Marx's economic ideas over the past 150 years, they still spark controversy over their methodological nature and impact on modern economic science. Based on an analysis of the methodological features of holism, reductionism, economic determinism etc., the text argues that it is most appropriate to designate Marx's economic theory as a particulistical (from lat. particula - part, element). This is a research approach that assumes that some elements of the public system have a lasting and sustainable priority, play a leading role over others.

JEL: B400, B410

Ключови думи

Methodology, икономическа теория, economic theory, методология, икономически детерминизъм, холизъм, партикулизъм, икономическа история, holism, particulism, economic determinism, economic history
Свалете RP_vol5_2018_No20_B Gradinarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957