Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Марксистки обяснения за възхода на съвременната олигархия
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Марксистки обяснения за възхода на съвременната олигархия

Резюме

Идеите на Карл Маркс преживяват ренесанс в съвременния свят на неолиберален глобален капитализъм. Тезата за държавата като „оръдие на класово господство“ е особено актуална в процеса на олигархизация на политиката под маската на либерална демокрация. Чрез методологията на марксизма (неомарксизма) в настоящата статия ще опитам да обясня възхода на съвременната олигархия. Изложението е структурирано около три твърдения: а) Олигарсите се третират като класа; б) Олигархията се легитимира чрез идеология; в) Днешното натрупване на капитал е достигнало безпрецедентна концентрация в ръцете на малцина. Заключението очертава пътища за антиолигархична съпротива.

Abstract

The ideas of Karl Marx experience a renaissance in the contemporary world of neoliberal global capitalism. The thesis of the state as a “weapon of class dominance” is especially current in the process of oligarchization of politics under the mask of liberal democracy. We try to explain the rise of the contemporary oligarchy with the methodology of Marxism (neomarxism). The content is structured around three statements: a) The oligarchs are treated as a class; b) Oligarchy is legitimized with ideology; c) Current capital accumulation has reached unprecedented concentration in the hands of the few. The conclusion draws paths for anti-oligarchic resistance.

JEL: B14, B51, D63, P16

Ключови думи

капитализъм, Capitalism, неолиберализъм, neoliberalism, олигархия, класова борба, неомарксизъм, oligarchy, class struggle, neomarxism
Свалете RP_vol5_2018_No19_I Tsakova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957