Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Защо има толкова много марксизми?
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Защо има толкова много марксизми?

Резюме

Статията търси отговор на въпроса защо от последните десетилетия на ХIХ век до днес има толкова различни видове марксизъм, претендиращи, че те най-адекватно изразяват идеите на Маркс. Последователно се анализират различните подходи към въпроса за много марксизми; причините за това многообразие; дали съществува някакво „твърдо ядро“, валидно за всички; как могат да бъдат разграничени основните видове марксизми.

Abstract

The article seeks to answer the question why, from the last decades of the nineteenth century up to now there are so many different types of Marxism claiming to be the most appropriate expression of Marx's ideas. The various approaches to the issue of many Marxisms are  analyzed; the reasons for this diversity; whether there is any "hard core" valid for all types of Marxism; how can the main types of Marxism be distinguished.

JEL: B24

Ключови думи

марксизъм, твърдо ядро, подходи към марксизма, Marxism, hard core, approaches to Marxism
Свалете RP_vol5_2018_No18_V Prodanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957