Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Карл Маркс и противоречията на „Капитализъм 4.0“
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Карл Маркс и противоречията на „Капитализъм 4.0“

Резюме

Технологиите са част от логиката на развитие на капитализма, а технологичните революции инструмент за преминаването му от един стадий в друг. Цел на изследването е анализ на противоречията на „Капитализъм 4.0“, свързани с технологиите на четвъртата индустриална революция. Изследването включва две основни части. Първата е идеите на Маркс за ролята на технологиите за развитието на капитализма и неговите етапи, свързани с технологиите. Втората са противоречията на „Капитализъм 4.0“, свързани с технологиите на Четвъртата индустриална революция.

Abstract

Technologies are part of the logic of development of capitalism, and technological revolutions are an instrument for moving it from one stage to another. The aim of this research is to study the contradictions of the “Capitalism 4.0, based on the technologies of the Fourth industrial revolution. The research includes two main parts: The first one is related with the ideas of Karl Marx about the role of technologies in the development of capitalism and its stages, connected with different technologies. The second one is about the contradictions of “Capitalism 4.0”, connected with the technologies of the Fourth industrial revolution.

JEL: B51, B52, L16, O11, P16

Ключови думи

Труд, labour, капитализъм, Capitalism, капитал, capital, Карл Маркс, индустриална революция, технологии, Karl Marx, industrial revolution, technologies
Свалете RP_vol5_2018_No17_H Prodanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957