Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концепциите на Карл Маркс за труда – непреходност и актуалност
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Концепциите на Карл Маркс за труда – непреходност и актуалност

Резюме

Карл Маркс - един от големите умове на своето време и един от най-спорните критици на капитализма, оставя след себе си внушително по размер и значение научно наследство. 200 години след неговото рождение трудовете му продължават да се четат с интерес и да бъдат обект на най-разнообразни дискусии, което дава основание да се твърди, че не са загубили своята актуалност и все още пораждат теми за научен размисъл.

Статията си поставя за цел да разгледа някои концепции на К. Маркс за труда и да даде доводи за липсата или наличието на актуалност. На основата на тяхното интерпретиране и критичен анализ е доказано известно сходство в изведените от К. Маркс и използваните в съвременността понятия за „труд“ и „трудов процес“. Систематизирани са някои специфики на теориите на К. Маркс за труда, както и неговите виждания относно компенсационната теория след въвеждането на машините, като е извършен паралел със съвременността и опасността от загуба на работни места вследствие на постепенното навлизане на роботизирания труд и изкуствения интелект.

Направените изводи и обобщения показват, че въпреки отдалечеността във времето и неизбежната загуба на част от актуалността, някои части от концепциите на К. Маркс за труда са доказали своята непреходност и не са загубили своето значение и до днес.

Abstract

One of the greatest minds of his time – Karl Marx, who is also one of the most controversial critics of the capitalism bequeaths an impressive scientific heritage.  Two hundred years after his birth his works are still being an object of interest and various discussions, which is another inference that the topics he has aroused still nourish scientific reflections.

The objective of this article is to examine some of K. Marx’s concepts about the labor and to discuss whether they are relevant in our present times. Based on their interpretation and critical analysis the article provides proofs of existence of some similarities between Marx’s concepts of Labor and Labor process and the modern perspective on these topics. They are also systemized some of the specific points in Marx’s Labor theory, as well as his standpoint about the compensation theory after the introduction of the machines. It has been drawn a comparison between his ideas and contemporary ones regarding the threat some jobs to become obsolete as a result of the introduction of robotized production and artificial intelligence.

The summery and the inferences show that, despite of the time distance, some elements of Marx’s theories are not transitional and are still relevant even nowadays. 

JEL: J00, J01, O1

Ключови думи

сравнителен анализ, трудов процес, концепции за труда, labor process, concepts of labor, comparative analysis
Свалете RP_vol5_2018_No16_E Syarova_N.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957