Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Икономическата психология на Габриел Тард – радикално преосмисляне на икономическата реалност
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Икономическата психология на Габриел Тард – радикално преосмисляне на икономическата реалност

Резюме

Студията разглежда основни проблеми в икономическата психология на Габриел Тард. Той е мислител, чиито трудове се преоткриват от съвременните изследователи и представляват особен интерес в контекста на съвременните дискусии за основанията и перспективите на икономическата наука.

Студията цели да разкрие тази актуалност на Тард, като анализира  неговите възгледи за състоянието на политическата икономия (икономическата теория) и проекта му за нейното реконструиране.

Подходът е контент-анализ на оригинални текстове, съчетан с оценка на тяхното съвременно значение. Изтъкнати са както позитивните страни на Тардовите концепции, така и неговите концептуални несполуки.

Студията последователно разглежда философско-социологическите основания на икономическата психология на Тард, неговите идеи за взаимоотношението между икономическата наука и другите социални науки, неговата критика на политическата икономия и проекта му за нейно преустройство и неговата теория на цените, която илюстрира силните и слабите страни на неговия проект.

Икономическата психология на Тард предлага оригинални и ценни идеи, които са незаслужено пренебрегнати от историци на идеите и теоретици. Със своята свежест и радикалност те могат да бъдат съществен принос към съвременния теоретичен дебат.

Abstract

The study discusses major issues in Gabriel Tarde’s economic psychology. He is a scholar whose works are rediscovered by contemporary researchers and present a particular interest in the context of contemporary discussions on the grounds and perspectives of economic science. The paper aims at revealing this actuality of Tarde by analyzing his views on the status of political economy (economic theory) and his project concerning its reconstruction.

The approach is one of content analysis of original texts, combined with an assessment of their contemporary significance. Both positive points of Tard’s conceptions and his conceptual shortcomings are pointed out.

The study successively considers philosophical and sociological grounds of Tard’s economic psychology, his ideas of the relationship between the economic science and the other social sciences, his criticism of political economy and his vision of its reconstruction and his theory of prices which Illustrates the strong and weak points of his project.  

Tard’s economic psychology suggests original and valuable ideas which have been unreasonably neglected by historians of ideas and theoreticians. With its freshness and radical spirit, it can contribute to the contemporary theoretical debate.

JEL: B3, B4

Ключови думи

values, ценности, политическа икономия, political economy, Габриел Тард, икономическа психология, теория на цените, Gabriel Tarde, economic psychology, theory of prices
Свалете RP_vol5_2018_No15_I Katzarski.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957