Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Динамика на основни показатели за висшето образование в България и страните от Европейския съюз за периода 2003-2016 г.
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Динамика на основни показатели за висшето образование в България и страните от Европейския съюз за периода 2003-2016 г.

Резюме

В студията е изследвана динамиката по години за периода 2003 – 2016г.на основ­ни показатели за висшето образование общо за Европейския съюз и поотделно за страните членки. Анализирани са основните различия в равнищата и динамиката на броя и на относителния дял на студентите, на дела на лицата с висше образова­ние и на показатели за финансиране на висшето образование. Направен е и сравни­телен анализ на тези показатели по пол и по област на знанието. Държавите от ЕС са класифицирани в хомогенни групи чрез клъстерен анализ на база на стойности­те на четири избрани показателя в началото и в края на изследвания период. Ана­лизирани са настъпилите изменения в групите. Въпреки че по дял на студентите и другите изследвани показатели България достига средните европейски равнища, разходите за висше образование у нас са едни от най ниските в ЕС. Резултатите от клъстерния анализ потвърждават тенденцията към изоставане на България и Румъ­ния по отношение на публичните разходи за висше образования като дял от БВП и БВП на глава от населението спрямо средните равнища за ЕС.

Abstract

The aim of this paper is to study the yearly dynamics of the main indicators for higher education in the EU and in the EU member states in the 2003-2016 period. In particular, this piece of research is focused on the differences in the level and dynamics of the following indicatrs: the share of students in tertiary education, the share of the population with higher education and share of government spending on higher education. A comparative analysis has been carried out along these indicators in terms of gender and knowledge area. By using cluster analysis, the EU member states are classified into uniform groups along the four selected indicators at the start and at the end of the studied period. The differences in the groups are analyzed. Even though Bulgaria has reached the EU average in terms of the share of students and other indicators, the country ranks among the worst performers in the EU with regard to government spending on higher education. The results of the cluster analysis confirm that, compared to the EU average, Bulgaria and Romania are still lagging behind in public expenditures on higher education as a share of GDP and as per capita GDP.

JEL: C230, C380, I210, I220, J160

Ключови думи

higher education, клъстерен анализ, сравнителен анализ, cluster analysis, висше образование, динамика, показатели за висше образование, различия по пол, различия по област на знанието, dynamics, indicators for the high education, comparison analysis, gender differences, differences in field of education
Свалете RP_vol5_2018_No14_E Tosheva.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957