Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Пролегомени към една бъдеща методология на правото и към една десакрализираща теория на правото
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Пролегомени към една бъдеща методология на правото и към една десакрализираща теория на правото

Резюме

В студията се излага и защитава разбирането, че само онази методология на правото, която произлиза от целокупното развитие на научното познание и която се опира на общата методология на науката като субект на управление на интегриращото се в система научно знание, изявяващо се както в неговата статична, така и в динамичната му форма, като непрестанен процес на нарастване на понятийния апарат на науката и умножаване и задълбочаване на научните хипотези и теории, само такава правна методология ще отговори на високите съвременни изисквания за научна методология. От своя страна формирането на модерна правна методология, която е продукт на културната парадигма на Новото време (КПНВ), ще доведе неизбежно до преформатиране на правната теория и до изграждането на една нова десакрализираща теория на правото (и държавата).

Десакрализиращата теория на правото трябва да притежава следните характеристики: да бъде критично-рационална, анти-догматична, анти-апологетична, синтетично-енциклопедична, десакрализираща (разомагьосваща, дефетишизираща) и парадоксална по логическата си структура, но стремяща се към изящно непротиворечиво изложение като изказ. За създаването на такава правна теория авторът се опира на изведения от него основен закон на КПНВ – Законът за разширеното възпроизводство на теоретичното познание (Закон за разширено възпроизводство на критично-рационалните понятийни системи), разкриващ процесите по възпроизводство на научното знание, процеси, които по своята същност са десакрализиращи (анти-фетишизиращи, разомагьосващи), процеси на рационално и критично осмисляне на действителността.

Abstract

The title of the study is a paraphrase of Kant's work „Prolegomena to any Future Metaphysics (Prolegomena zu einer jeden kunftigen Metaphysik)“

The study sets out and defends the understanding that only the Legal Methodology derived from the integral development of scientific knowledge and which is based on the general methodology of science as a subject of management of the system-based scientific knowledge manifesting itself in its static, as well as in its dynamic form, as a continuous process of growth of the conceptual apparatus of science and the multiplication and deepening of scientific hypotheses and theories, and only such a legal methodology will meet the high modern requirements for a scientific methodology.

On the other hand, the formation of a modern legal methodology, which is a product of the New Age Cultural Paradigm (NACP), will inevitably lead to reformatting of legal theory and to the construction of a new Non-sacred legal theory (and theory of the state).

The Non-sacred legal theory must have the following characteristics: to be critically rational, anti-dogmatic, anti-apologetic, synthetically-encyclopedic, non-sacred (non-bewitched, disenchantment, non-fetishizing, Entzauberung) and paradoxical in its logical structure, but aiming for exquisitely non-contradictory presentation and expression.

For the creation of such a legal theory, the author relies upon the drawn up by the author basic law of the KPNV - the Law for the Expanded Reproduction of the Theoretical Knowledge (Law for Extended Reproduction of Critical-Rational Notion Systems, which reveals the processes of reproduction of scientific knowledge, processes which in their essence are non-sacred (anti-fetishizing, non-bewitched) processes of rational and critical understanding of reality.

JEL: K1, К4

Ключови думи

методология на науката, методология на правото, културна парадигма, Ново време, десакрализираща теория, логико-методологическо ядро, methodology of science, legal methodology, cultural paradigm, New Time, non-sacred theory, logically-methodological core
Свалете RP_vol5_2018_No13_V Ivanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957