Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Северен централен район
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Регионално и пространствено развитие на средните по големина общини в Северен централен район

Резюме

Затихващите функции и бавното развитие на средните по размер градски центрове с население между 30 000 и 100 000 души (които са и предмет на настоящото изследване) влошават допълнително социално-икономическите условия на регионите. Проследяване на основните тенденции и потенциал за регионално и пространствено развитие на средните по големина в Северен централен район е основната цел на разработката.

Методите на изследване включват метод за откриване на скрити, вътрешни зависимости между изследваните обекти; метод за разкриване на причинно-следствените връзки за изследваните явления; метод на сравняване на вече фиксирани факти за изследваните обекти; метод на анализ, синтез и обобщаване на резултатите, които се приемат за валидни за всички обекти на изследването.

Задачи на разработката: Да се анализира социално-икономическото състояние на средните градски центрове в Северен централен район; Да се извърши систематична оценка на приноса на отделните инструменти за регионална политика, на ефективността и резултатността на стратегиите и плановете за регионално и местно развитие, касаещи регионалното и пространствено развитие на изследваните градове в трите района; Да бъде изготвени обобщаващи изводи въз основа на направените анализи на тези общини.

В сравнение с останалите райони на страната съществуват значителни диспропорции. Тенденции и перспективи за тяхното развитие илюстрират реалистичността и изпълнимостта на планираните мерки, дейности и конкретни проекти, насочени основно в инфраструктура – техническа, образователна, социална и културна.

Abstract

Reducing of number of city functions and slow urban development of medium and small cities among 30000 – 100000 people (which are research object) create terms of social economic disproportions. In this situation the main purpose of the research is analyzing the tendencies and regional development potential of medium size cities in North central region in Bulgaria.  

For the need of methodology, the authors use quantitative and qualitative methods as method of hidden internal dependencies between surveying objects; methods for detection of cause – effect relations between objects and phenomenon; comparison method; analysis and synthesis.

Research task: To analyze social economic situation in medium size cities in North central Bulgarian region; The authors are going to realize systematic estimation of regional development instruments contribution, effectiveness and effects of strategy and regional and local plans for development related to regional development of surveying cities in the region; To formulate final conclusions on basis of municipalities analysis.

In comparison to other regions in Bulgaria there are great misbalances. The tendencies and perspectives for their development illustrates realism and fulfilment of planning steps, activities and concrete projects in accordance to rehabilitate infrastructure – technical, educational, social and cultural.

JEL: R12, R10, R13, R58, R20, R42, R50, P25, P3

Ключови думи

development, територия, развитие, legislation, cities, territory, plans, градове, планове, законодателство
Свалете RP_vol5_2018_No12_S Dokova, et all_N.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957