Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управленски и организационни характеристики на социално отговорното поведение на малкия и среден бизнес в България
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Управленски и организационни характеристики на социално отговорното поведение на малкия и среден бизнес в България

Резюме

Основна цел на изследването  е да разкрие същността и основните характеристики на социално отговорното поведение на малкия и среден бизнес в България,  направено на  базата на теорията за разпространение на иновациите и резултатите от проведено  емпирично проучване. Идентифицираните степен на информираност, наличие на връзка между характеристиките на възприемане на корпоративната социална отговорност (ползи, мотиви, сложност, съвместимост) и вземането на решение за нейното осъществяване,  както и типа на  прилаганите социални инициативи показват сходство с установените практики в съществуващата литература.

Abstract

The main objective of the study is to reveal the nature and the main characteristics of the socially responsible behavior of small and medium-sized businesses in Bulgaria, based on the innovation diffusion theory and the results of an empirical survey. The identified degree of awareness, the relation between the perception characteristics of corporate social responsibility (benefits, motivation, complexity, compatibility) and making a decision to implement it, as well as the type of applied social initiatives show similarity to established practices in the existing literature.

JEL: M14, D22

Ключови думи

small and medium-sized enterprises, corporate social responsibility, корпоративна социална отговорност, малки и средни предприятия, социално отговорни инициативи, socially responsible initiatives
Свалете RP_vol5_2018_No11_I Slavova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957