Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Оценка на социалноотговорните политики в минната индустрия през призмата на вътрешните заинтересовани страни
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Оценка на социалноотговорните политики в минната индустрия през призмата на вътрешните заинтересовани страни

Резюме

Статията представя социалноотговорните практики и политики на две ключови минни предприятия – „Асарел-Медет” АД и „Дънди Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, фокусирайки се върху вътрешните заинтересовани страни и техните нагласи в областта на управлението, околната среда, местните общности и трудовите правоотношения.  Резултатите от направеното емпирично проучване показват, че техните служители имат активно отношение и разбират провежданите фирмени политики в областта на посочените компоненти на корпоративната социална отговорност, като  разкриват също така  и проблеми, които ръководствата  на съответните   компании трябва да разрешат  в бъдеще.

Abstract

The paper presents social and responsible practices and policies in two outstanding mining companies – “Asarel Medet” JSC and “Dundee Precious Metals Chelopech” JSC. It is focused on the internal stakeholders and their attitude to management, environmental protection, labor safety and staff training. The results of the empirical study show that the employees of the surveyed companies have an active attitude and understanding of the implemented company policies in the field of the indicated components of CSR, as well as revealing problems that the management of the respective company should solve in the future.

JEL: М14

Ключови думи

минна индустрия, вътрешни заинтересовани страни, mining industry, internal stakeholders
Свалете RP_vol5_2018_No10_V Petrova_N.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957