Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концепцията за мобилността като услуга в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспорта
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Концепцията за мобилността като услуга в контекста на политиката за устойчиво развитие на транспорта

Резюме

Основното направление на изследване на въздействието от внедряването на концепцията за развитие на мобилността като услуга (MaaS) е свързано с постигането на устойчиво развитие на транспорта. В тази връзка на европейско ниво се изпълняват редица проекти, свързани с реализацията на тази концепция и се изследва тяхното въздействие върху постигането на целите за постигане на устойчив транспорт. МааS е механизмът, който цели да координира и концентрира всички научно-изследователски дейности в областта на приложението на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в транспорта, обединявайки усилията на богат набор от експерти за разработването на транспортни услуги от ново поколение.

Студията представя същността и значението на концепцията за мобилността като услуга за развитието на транспорта и предлагането на ефективни превозни услуги. Тя изяснява отделните аспекти и елементи на внедряванетo на тази концепция с оглед постигането на  устойчиво развитие на транспорта. В нея е направен преглед на развитието на концепцията в световен мащаб до момента и са очертани перспективите за приложението ? в бъдеще. Основните ползи и рискове, свързани с прилагането на концепцията са обобщени в заключението на студията.

Abstract

The main topic for research in the field of deployment of Mobility as a service (MaaS) concept is related to the sustainable transport development opportunities. With regards to this, a large number of projects have been launched on the European level and their impact on transport sustainability has been evaluated. MaaS is an instrument for coordination and concentration of all scientific research on the deployment of information and communication technologies in transport, consolidating the efforts of wide variety of experts working on the implementation of innovative transport services.

The article clarifies the essence and the role of MaaS concept for the development of different modes of transport as well as for enhancing transport services effectiveness.  It studies the main aspects and elements of this concept in order to achieve transport sustainability. The article presents a review of MaaS concept’s development up to now and it outlines the perspectives for the future. The main benefits and risks related to the deployment of MaaS are generalized in the conclusion.

JEL: R41, R48, O18

Ключови думи

Мобилност, Mobility, sustainable development, устойчиво развитие, транспортни услуги, transport services
Свалете RP_vol5_2018_No09_Ch Nikolova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957