Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Докладване на корпоративната социална отговорност чрез използване на комюникета за напредъка
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Докладване на корпоративната социална отговорност чрез използване на комюникета за напредъка

Резюме

В статията се изследва докладването на корпоративната социална отговорност от българските предприятия чрез използването на най-разпространената в глобален мащаб „рамка“ за оповестяване на нефинансова информация – комюникетата за напредъка на Глобалния договор на ООН. Анализирани са количествените и качествените характеристики на комюникетата, публикувани от българските предприятия, и са идентифицирани съществуващите проблемни зони. Резултатите от изследването показват, че българските предприятия не използват пълноценно възможностите на комюникетата като инструмент за докладване на корпоративната социална отговорност.

Abstract

This article researches the Corporate Social Responsibility reporting by Bulgarian enterprises through the use of the most widespread global “framework” for releasing non-financial information – Communication on Progress of the UN Global Compact. We have analyzed the quantitative and qualitative characteristics of communications published by Bulgarian enterprises; in addition, we have identified the existing problematic areas. The research results demonstrate that Bulgarian enterprises do not make full use of the possibilities of the communications as a tool for reporting Corporate Social Responsibility.

JEL: М14

Ключови думи

комюнике за напредъка, Глобален договор на ООН, докладване на корпоративната социална отговорност, communication on progress, United Nation Global Compact, corporate social responsibility reporting
Свалете RP_vol5_2018_No08_E Nikolov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957