Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Ценообразуване на отпадъци на база разходи
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Ценообразуване на отпадъци на база разходи

Резюме

Целта на статията е да се представи модел за отчитане на разходите, свързани с управлението на отпадъци като хартия, пластмаса, дърво и стъкло, който да се използва при тяхното ценообразуване. В разработката се изяснява спецификата на процеса на ценообразуване на отпадъци, разкрива се значимостта на анализа на пълните разходи при ценообразуването на отпадъци, представя се модел за извършване на анализ на разходите и авторов модел за групиране на дейностите, свързани с процеса на управление на отпадъците.

Abstract

The aim of the paper is to present a cost accounting model related to the management of wastes such as paper, plastic, wood and glass, which model to be used in their pricing. The paper clarifies the specificity of the waste pricing process, reveals the significance of the full cost analysis in waste pricing, presents a model of how to perform cost analysis and an author model of grouping the activities in stages with regards to the waste management process.

JEL: Q21, D47

Ключови думи

costs, разходи, ценообразуване, отпадъци, pricing, waste
Свалете RP_vol5_2018_No07_T Netseva-Porcheva, D Urucheva_N.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957