Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

По някои въпроси на анализа и оценката на дълготрайните материални активи с екологично предназначение
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

По някои въпроси на анализа и оценката на дълготрайните материални активи с екологично предназначение

Резюме

Обект на изследването са дълготрайните материални активи с екологично предназначение, а предмет – някои въпроси от методиката за техния анализ.

Поставената цел е представяне на методика за анализ на дълготрайните материални активи с екологично предназначение. За постигане на целта се решават следните задачи: определят се методическите етапи на анализа, формира се система от показатели и се предлагат методи за анализ и оценка на дълготрайните материални активи с екологично предназначение.

Като резултат от изследването се предлага методика за анализ на дълготрайните материални активи с екологично предназначение, която е теоретично обоснована и практически приложима в стопанската практика. Въз основа на получената аналитична информация мениджмънтът на предприятията може да взема правилни и обосновани решения за управление на дълготрайните материални активи с екологично предназначение. 

Abstract

This publication studies the fixed tangible assets with ecological use, and its subject matter covers some aspects of the methodology for their analysis.

This publication is aimed at presenting a methodology for analysis of fixed tangible assets with ecological use. The following tasks are solved for achieving this aim: the methodological stages of the analysis are defined, a system of indicators is established, and methods for analysis and evaluation of fixed tangible assets with ecological use are proposed.

As a result of the study, this publication suggests a methodology for analysis of fixed tangible assets with ecological use, which is theoretically justified and practically feasible in the business practice. Based on the obtained analytical information, the enterprise’s management may make proper and reasonable decisions for management of fixed tangible assets of ecological use. 

JEL: M49

Ключови думи

Methodology, analysis, методика, анализ, дълготрайни материални активи с екологично предназначение, fixed tangible assets with ecological use
Свалете RP_vol5_2018_No06_R Ivanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957