Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Приложението на доброволни информационни инструменти на екологичната политика в България – възможни решения за подобряване
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Приложението на доброволни информационни инструменти на екологичната политика в България – възможни решения за подобряване

Резюме

В резултат на констатираните слабости на регулативните и икономическите инструменти в края на 20 век в екологичната политика на Европейския съюз се появява трета вълна от изцяло нови инструменти – тези на доброволния подход. Те възникват в отговор на необходимостта от ефикасен и гъвкав инструмент за преодоляване на ограниченията и затрудненията пред съществуващата политика. Това са доброволно поети ангажименти от бизнеса за подобряване на екологичното му представяне. Направеният анализ на приложението на доброволните информационни инструменти в България установи, че фирмите в страната разпознават и прилагат най-вече системите за управление на околната среда в съответствие с изискванията на международния стандарт ISO 14001. С цел да се идентифицират възможни решения за подобряване на приложението на доброволните инструменти на екологичната политика е проведено качествено изследване - дълбочинно интервю сред група от заинтересовани лица. Събраната информация от направените 15 интервюта е анализирана чрез метода на експертната оценка и са изведени предложения към отговорните институции за насърчаване и подобряване на прилагането на информационните инструменти от фирмите в страната.

Abstract

In the end of the 20th century a new wave of entirely new instruments of the ecological policy in EU have emerged due to the unveiled shortages in the existent regulative and economic instruments. These voluntary approaches have arisen in response to the need for efficient and flexible instrument for overcoming the limitations and hurdles of the existing policy. They are voluntarily undertaken engagements by the business for improvement of their ecological performance. The conducted research of the voluntary approaches application in Bulgaria has discovered that the companies recognize and implement predominantly the Environment Management System in compliance with the requirements of the international standard ISO 14001. In order to identify potential suggestions for improvement of the voluntary instruments application there have been conducted a qualitative survey – deep interview with a group of stakeholders. The gathered information from the performed 15 interviews has been analysed through the expert evaluation method. Based on that, suggestions to the respective authorities have been developed for encouragement and improvement of the informational instruments application by the companies in the country.

JEL: Q 580

Ключови думи

Bulgaria, България, екологична политика, доброволни информационни инструменти, приложение, environmental policy, voluntary informational instruments, application
Свалете RP_vol5_2018_No05_D Ivanova, A Haradinova_N.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957