Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Екологичната трансформация на икономиката – неизбежна необходимост
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Екологичната трансформация на икономиката – неизбежна необходимост

Резюме

Акцентът в това научно изследване е поставен върху изграждането на нов модел на социално-екологично развитие. Цел на разработката е доказването на необходимостта от екологична трансформация, както и нуждата от промяна в икономическите политики, в подкрепа на нов тип икономика, ориентирана към гарантиране на ново качество на живот и грижа за околната среда. Превръщането на екологичните бариери в лост за икономическо развитие, благоприятстващи стопанската активност, заетостта и повишаването на доходите, както и смекчаването на социалните дисбаланси са разгледани като потенциален шанс в днешната икономическа ситуация. Използвани са методите на анализ и синтез, интердисциплинарен синергичен подход, основан изцяло на вторични изследвания.

Abstract

The focus of this research is on building a new model of socio-ecological development. The aim of the project is to demonstrate the need for environmental transformation and the need for a change in economic policies in support of a new type of economy geared towards ensuring a new quality of life and environmental care. Making environmental barriers a lever for economic development conducive to economic activity, employment and income growth as well as mitigating social imbalances are seen as a potential chance in today's economic situation. Methods of analysis and synthesis were used, an interdisciplinary synergistic approach based entirely on secondary research.

JEL: Q50, Q51, Q58

Ключови думи

sustainable development, устойчиво развитие, green economy, зелена икономика, екологична трансформация, икономически политики, ecological transformation, economic polic
Свалете RP_vol5_2018_No04_V Ivanova_N.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957