Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Възможности и предизвикателства пред МСП за „зелено” управление
Научни трудове на УНСС - Том 5/2018
година 2018
Брой 5

Възможности и предизвикателства пред МСП за „зелено” управление

Резюме

МСП се разглеждат като причинители на сериозни отрицателни въздействия върху околната среда, в следствие акумулиращият ефект от тяхната дейност, който води до общо замърсяване, надхвърлящо това на големите компании. Преходът на МСП към „зелено“ управление е от съществено значение за намаляване на това въздействие върху околната среда, както и за ефективното използване на енергията и природните ресурси. Настоящата статия си поставя за цел да проучи възможностите и предизвикателствата пред МСП в България по отношение на „зеленото“ управление. Проучването чрез дълбочинни интервюта е насочено към микро, малки и средни фирми в страната, за да разкрие техните виждания за „зеленото“ бизнес управление и свързаните с това очаквания и предизвикателства. Получените резултати позволяват да се очертаят насоки за прилагане на „зелени“ практики, както и теми за бъдещо обучение за „зелено“ управление сред МПС в България. Ограниченията на проучването са свързани главно с избора на участници, които са представители на микро, малки и средни фирми от различни сектори на икономическа дейност, без претенции за представителност. Това не позволява направените заключения да се генерализират, както за цялата страна, така също и за всички икономически сектори.

Abstract

SMEs are seen as the cause of serious negative environmental impact due to the cumulative effect of their activities, resulting in a general pollution exceeding that of large companies. The transition of SMEs to green management is essential for the reduction of this impact on the environment and for making the use of energy and natural resources efficient. This article aims to explore the opportunities and challenges for SMEs in Bulgaria in relation to green management. The study, directed at micro, small and medium-sized companies in the country, aims through in-depth interviews to reveal their views on green business management and the expectations and challenges related to it. The obtained results allow to outline guidelines for the implementation of green practices as well as topics for future green management training among SMEs. The study's limitations are mainly related to the selection of participants who are representatives of micro, small and medium-sized companies from different sectors of the economy without any claims of representativeness. This does not allow generalization of the conclusions for the whole country as well as for all economic sectors.

JEL: M1, M10, Q, Q5, Q59

Ключови думи

Bulgaria, България, „зелено“ управление, възможности, предизвикателства, микро-, малки и средни предприятия, МСП, “green” management, business opportunities, challenges, micro, small and medium enterprise, SMЕ
Свалете RP_vol5_2018_No02_E Vasileva, Y Hristova-Pesheva, D Ivanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957