Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

От среда на несигурност към национален разкол – случаят Сирия
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

От среда на несигурност към национален разкол – случаят Сирия

Резюме

Сирийската криза е сред най-устойчивите и драматични конфликти на XXI век. Превърна се в пресечна точка на глобалните интереси на великите сили, диспозициите на регионални играчи и в поле за реализиране на хибридни и прокси войни. Целта на статията е да покаже как поддържането на заобикаляща среда от несигурност води до възпроизводство на несигурност дори в привидно стабилни държави. За целта се проследяват Индексът на провалените държави (2005 – 2017), Водните индекси (на напрежение, недостатъчност и риск) и др., като се съпоставят с ръста на политическо напрежение в Сирия.  Анализът показва, че рисковата среда води до катастрофални последици – от икономическа разруха до национален разкол. Статията нагледно представя употребата на индекси като аналитичен инструмент, обясняващи генерирането на определени политически процеси, обявени за „невидими“, допреди тяхното избухване.

Abstract

The Syrian crisis is one of the most persistent and dramatic conflicts of the 21st century. It has become a crossroad of the global interests of the great powers, the dispositions of regional players, and a field for the realization of hybrid and proxy wars. The aim of the article is to show how maintaining an environment of uncertainty leads to the reproduction of uncertainty even in seemingly stable countries. For this purpose, the Index of Failing States (2005 – 2017), Water Indices (Tensions, Scarcity and Risks), etc., are being traced and compared with the rise of political tensions in Syria. The analysis shows that the risky environment leads to catastrophic consequences - from economic ruin to national disruption. The article demonstrates the use of indexes as an analytical tool explaining the generation of certain political processes declared as "invisible" before their outbreak.

JEL: D70, D74, D81, F51, H56, I31

Ключови думи

crisis, криза, война, war, Сирия, Индекс на провалените държави, политически разкол, Syria, Index of Failed States, political disruption
Свалете Research Papers_vol4_2018_No22_A Dimitrov.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957