Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Между утопията и реалността – Кюрдският въпрос в Сири
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Между утопията и реалността – Кюрдският въпрос в Сири

Резюме

Целта на настоящата публикация е прилагането на системен подход за анализ към Кюрдския въпрос в Сирия (към май 2018 г.). След Арабската пролет Близкия Изток навлиза в период на дестабилизация. Отрицателните ефекти получават своята най-сериозна проява в Сирия, където страна е разкъсвана от „гражданска“ война, геополитически сблъсъци и провал на държавността. В тази ситуация сирийските кюрди съумяват да установят своя квазидържавна структура – Демократична федерация на Северна Сирия. Този политически субект е разгледан като подсистема, с присъщи центробежни и центростремителни сили. Очертани са и два „приемливи“ сценария за еволюцията на кюрдския въпрос. Изводът е, че кюрдите се нуждаят от сериозна външна подкрепа, вътрешна консолидация и компромис, за да получат възможност да реализират свой проект за самоуправление в новите системни реалности.

Abstract

The aim of this paper is to apply a system approach for the Kurdish issue analysis in Syria (by May 2018). The Middle East is in a period of destabilization after the Arab Spring. Negative effects get their most serious manifestation in Syria, where the country is ripped off by "civil" war, geopolitical clashes and state failure. In this situation, the Syrian Kurds were able to establish their quasi-state structure – the Democratic Federation of Northern Syria. This political subject is considered as a subsystem with inherent centrifugal and centripetal forces. Additionally, two "acceptable" scenarios are outlined for the development of the Kurdish issue. The conclusion is that the Kurds need serious external support, internal consolidation and compromise in order to get the chance to implement their own project for self-government in the new system realities.

JEL: F51, H56, N45

Ключови думи

Сирийският конфликт, Рожава, кюрдска независимост, сценарии, Syrian conflict, Rojava, Kurdish independence, scenarios
Свалете Research Papers_vol4_2018_No21_B Hadzhiev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957