Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Турция – между силата и уязвимостта
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Турция – между силата и уязвимостта

Резюме

Статията анализира хипотезата за евентуална дестабилизация на Турция в резултат на вътрешните трансформационни процеси в страната и „претоварването“ ? с ангажименти навън, особено военните ? операции на сирийска територия. При управлението на президента Ердоган Турция трайно започна да играе нова роля в регионален план. Тя се позиционира вече не като периферна, гравитираща към Запада държава, а като централна държава със собствена тежест.

В методологично отношение в статията са приложени анализ на събития и анализ на случаи, сравнителен и критичен анализ на икономически и финансови данни от официални и специализирани източници. В първата част е направен политически обзор и оценка на поведението на Турция и претенциите ? за сила, а втората част представя  обзор на проблемите в турската икономика и прогноза за задълбочаването им.

Abstract

The aim of this paper is to analyze the potential volatility of Turkey in result of internal transformation processes in the country and its “overstretch” with engagements abroad, especially the military operation on Syrian territory. Under the rule of President Erdogan Turkey began to play a more assertive role regionally. It positions itself not as a peripheral, Western-satellite state, but rather as a pivotal state with its own proper weight.

In terms of methodology the paper employs case studies, comparative and critical analysis of economic and financial data from primary and secondary sources. The first part presents a political overview and assessment of Turkey’s foreign policy behavior and power claims. The second part focuses on Turkey’s economic problems and volatility prospects.

JEL: F520, F590

Ключови думи

Турция, Turkey, военна операция в Сирия, икономическа уязвимост, military operation in Syria, volatility of Turkish economy
Свалете Research Papers_vol4_2018_No20_P Ralchev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957