Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

„Хубавата Елена“ на Близкия изток – Сирия през теориите на международните отношения
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

„Хубавата Елена“ на Близкия изток – Сирия през теориите на международните отношения

Резюме

Основната цел на статията е да представи аналитична рефлексия на научен разговор, проведен под формата на конференция. Статията е структурирана по две измерения. Първо, това са темите на основните изказвания и застъпените в тях позиции. Второто са теоретичните направления в изследването на международните отношения, към които темите и позициите могат да бъдат отнесени и да се провери обяснителната сила на теориите. Дефанзивният реализъм дава възможно обяснение защо „ситуацията“ в Сирия продължава толкова дълго време. Офанзивният реализъм дава идеи за разбиране на високите нива на ескалация в Сирия. Позициите между дефанзивния реализъм и либерализма се сближават по отношение ролята на малките участници и потенциала на отбранителните предимства. Системният подход усложнява анализа до степен, в която можем подробно да опишем и схематично да прогнозираме. Неолибералната позиция се доближава до тази на дефанзивния реализъм за това, че в Сирия най-големият губещ се оказва ЕС. Накрая, когато се опитваме да прогнозираме, какво ще се случи в Сирия е важно знанието, защото манипулациите са повече. И двете обаче (знание и манипулации) са социално конструирани и се подчиняват на принципа „и така нататък“, т.е. човешката история ще се повтаря, променя и продължава.

Abstract

The main objective of the article is to present an analytical reflection on a scientific conversation, carried out in the form of a conference. The article is organized around two different dimensions. One dimension is formed by the themes and main positions of the given speeches. Another dimension is shaped by the exact theoretical approaches for research on international relations, to which the themes and positions may be addressed, and assessing the explanatory power of the theories. The Defensive realism gives a possible explanation of why the "situation" in Syria continues for so long. The Offensive realism provides insight about understanding the high levels of escalation in Syria. The positions between Defensive realism and liberalism overlap on the role of small actors and the potential advantages of defense. The system approach complicates the analysis and helps to describe in detail and schematically predict. The neoliberal position is close to the Defensive realism that in Syria the EU is the biggest loser. Finally, while we make a trial to predict what will happen in Syria, to have knowledge is important due to the existence of many manipulations. However, both (knowledge and manipulation) are socially constructed and obey the principle of repetition like in the words "and so on", in other words, the human history will repeat, change and continue.

JEL: D74, F50, F51

Ключови думи

Дипломация, Международни отношения, International Relations, terrorism, diplomacy, хегемония, насилие, тероризъм, война, hegemony, violence, war
Свалете Research Papers_vol4_2018_No19_E Vasileva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957