Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Еволюция на Европейската енергийна политика
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Еволюция на Европейската енергийна политика

Резюме

Целта на студията е да представи развитието на енергийната политика на ЕС през периода 1951 – 2018 г. Обобщени са основни стратегически и нормативни документи, формиращи тази политика в съвременния ? вид.

Изследователските методи, използвани в изследването, включват елементи на историко-логическия метод и контент анализа. Използван е апостериорен изследователски подход, а по своята същност разработката има концептуален характер. В изследването се защитава тезата, че при настоящите условия на задълбочаваща се интеграция между страните – членки на ЕС в енергийната сфера, ясното формулиране и поетапното изпълнение на отделните компоненти на една обща за всички държави членки енергийна политика е от ключово значение за изграждането на реално функциониращ Енергиен съюз. Резултатите от изследването представляват обобщения, систематизации и анализи на основните елементи на бъдещата обща европейска енергийна политика и измеренията на европейския Енергиен съюз. Изследването осигурява база за вземане на обосновани решения в областта на енергийната политика.

Разработката достига до извода, че идеята на Европейската комисия за наднационална енергийната политика като цяло се споделя от държавите – членки на ЕС. За реализирането на тази идея първо трябва да бъде изграден регионален енергиен съюз. Бъдещето ще покаже дали всички държави членки са готови да прехвърлят всички свои енергийни отговорности към ЕС.

Abstract

The main objective of the research is to present the development of the European Union (EU) energy policy for the period 1951- 2017. It represents an analysis of the main strategic documents and regulatory framework shaping the contemporary EU energy policy.

The research methods used in the study involve elements of retrospective analysis and content analysis. This is a conceptual study and a posteriori research approach has been followed for its development. The thesis of the research is that in the contemporary conditions of deepening integration between the European Union member states in the energy sector, the clear formulation and strict implementation of the components of the energy policy by all EU member states is of key importance for the construction of a real and functioning European Energy Union. The main results of the research represent generalizations, systematizations and analyses of the basic elements of future common energy policy and the dimensions of the European Energy Union. The results of the research provide ground for evidence-based recommendations and decisions on the future policy measures in the energy sector and their implementation in the EU member states.

The conclusion of the research is that the idea of the European Commission for a common approach to the EU energy policy has been shared by the EU member states. The EU member states have to work together for the implementation of a macro-regional energy union. Future developments will outline the outcomes of the European Energy Union depending on the willingness of the EU member states to transfer competences in the energy field to the European Union.

JEL: Q48

Ключови думи

sustainable development, устойчиво развитие, стратегии за развитие, development strategies, енергийна политика, сигурност на енергийните доставки, енергийни пазари, енергиен съюз, energy policy, security of energy supply, energy markets, energy union
Свалете Research Papers_vol4_2018_No18_S Boneva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957