Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Ефективно управление на разходите в здравеопазването
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Ефективно управление на разходите в здравеопазването

Резюме

Статията има за цел да представи голямото значение на разходите за здравеопазване и да акцентира върху ефективното им разходване, като един от главните инструменти за постигане на баланс и справедливост в системата на здравеопазване в България. Задачите за постигане на целта са свързани с представянето на здравно-демографски показатели на редица европейски страни включително и България, и изразходваните средства за здраве. Изследвания период е 20 г. от 1995 – до 2014 г. За постигането на целта се прилагат сравнително съпоставителен анализ. Получените резултати дават възможност за вземане на адекватни и навременни управленски решения в сферата на здравеопазването.

Abstract

The article aims to highlight the importance of health care spending and to focus on their cost-effective spending as one of the main tools for achieving balance and justice in the healthcare system in Bulgaria. The tasks to achieve the goal are related to the presentation of health-demographic indicators of a number of European countries including Bulgaria and the expended funds for health. The research period is 20 years. from 1995 to 2014. The goal is achieved through comparative approach and analysis. The results obtained make it possible to make adequate and timely management decisions in the sphere of healthcare.

JEL: I11, H5

Ключови думи

control, контрол, ефективно управление, здравни разходи, директни плащания, здравни системи, effective management, health costs, direct payments, health systems
Свалете Research Papers_vol4_2018_No16_L Lazarov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957