Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Предизвикателства пред административното обслужване на общините в България
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Предизвикателства пред административното обслужване на общините в България

Резюме

В статията са представени принципите и стандартите за административно обслужване. Анализирано е състоянието на административното обслужване в общините, като са използвани данни за предоставяните административни услуги и електронни административни услуги. Разгледано е състоянието на интернет страниците на избрани общини. Представени са предизвикателствата, които стоят пред общинската администрация, като са обособени в тематични групи. Поставен е акцент върху проблемите, залегнали в стратегическите документи, като са представени данни от докладите за състоянието на администрацията в България за 2015 г. и 2016 г. Направени са изводи и са дадени препоръки за подобряване административното обслужване в общините.

Abstract

The report presents the principles and standards for administrative services. The state of administrative services in the municipalities is analyzed, using data for the provided administrative services and electronic administrative services. The status of the websites of selected municipalities has been examined. The challenges faced by the municipal administration are presented, being grouped into thematic groups. An emphasis is placed on the problems set out in the strategic documents, with data from the reports on the state of the administration in Bulgaria for 2015 presented and 2016 years. There are conclusions and recommendations are given for improving administrative services in municipalities.

JEL: H83, L86

Ключови думи

електронно управление, административно обслужване, комплексно административно обслужване, administrative service, e-government, complex administrative service
Свалете Research Papers_vol4_2018_No15_K Kirilova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957