Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен инструмент за устойчиво градско развитие (по примера на гр. Плевен)
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Приложимост на маркетинга на дестинацията като иновативен инструмент за устойчиво градско развитие (по примера на гр. Плевен)

Резюме

В статията е изследвана и определена ролята на маркетинга на дестинацията в процеса на устойчивото градско развитие, анализиран и оценен е туристическия потенциал на обектите, свързани с културно-историческото наследство на Плевен и са дефинирани факторите, препятстващи и благоприятстващи организацията на маркетинга на дестинацията за града. В резултат от проведения емпиричния анализ са дефинирани конкретни предложения за подпомагане и насърчаване на сътрудничеството, икономическите инициативи на местните заинтересовани страни и постигането на устойчив растеж в областта на културно-познавателния туризъм в града.

Abstract

The article investigates the role of destination marketing in the process of sustainable urban development. The tourism potential of sites related to the cultural and historical heritage of Pleven is analyzed as well as the factors preventing or favoring organization of destination marketing activities in Pleven. As a result of empirical analysis, the specific proposals are defined to assist local authorities in creating a favorable local environment for enhancing entrepreneurial activity to achieve sustainable growth in the field of cultural and heritage tourism.

Jel: R58, Z32, O18

Ключови думи

маркетинг на дестинацията, устойчиво градско развитие, културно-познавателен туризъм, териториално сегментиране, destination marketing, sustainable urban development, cultural and heritage tourism, territorial segmentation
Свалете Research Papers_vol4_2018_No14_E Tsvetanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957