Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Програмно бюджетиране и управление на бюджета на местно ниво
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Програмно бюджетиране и управление на бюджета на местно ниво

Резюме

Управлението на бюджета на местно ниво е ключов инструмент за постигането на предварително зададените цели на общините. Справедливо изготвеният бюджет помага за подобряване на средата за живеене на гражданите. Съставянето и изпълнението на бюджетите за програмите на местно ниво има своите особености. Програмният бюджет позволява да се направи връзката между вложени ресурси – постигнати резултати и да бъде оценена ефикасността на изпълнението. Оптимизирането на финансовото управление на местно ниво може да предполага използването на различни мерки. Общинската администрация има активната роля в процесите на програмно бюджетиране. Управлението на бюджетите на програмите на местно ниво е обект на развитие и е необходимо да обхваща новите тенденции за управление.

Abstract

The governance of the budget on local level key instrument for the achievement of the pre-set goals of the municipalities. A well-organized budget helps to improve the living environment for the citizens. The compilation and implementation of the program budget at local level has its peculiarities. The program budget allows the creation of link between inputs and outputs and it should be able to evaluate the efficiency of implementation. The optimization of financial management at local level can be achieved through the use of various measures. The municipal administration plays an active role in the program budgeting process. Program budget management at local level is developing and it is necessary to take in account the new management trends.

JEL: H61, H53

Ключови думи

Местно самоуправление, програми, бюджетиране, иновативни подходи, local self-governance, program, budgeting, innovative approaches
Свалете Research Papers_vol4_2018_No11_I Iliev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957