Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Публични политики за намаляване на лицата в риск от бедност и социално изключване
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Публични политики за намаляване на лицата в риск от бедност и социално изключване

Резюме

Намаляването на лицата в риск от бедност и социално изключване е едно от основните предизвикателства както пред Европейския съюз, така и пред България. Настоящата статия е фокусирана върху анализ на програмите и мерките, които са възприети на европейско, национално, областно и местно равнище за постигане на целта. Очертани са основни тенденции и са предложени мерки за редуциране на уязвимите групи. Акцент се поставя върху намаляване преждевременно напусналите образователната система, повишаване на квалификацията и иницииране на нов образователен цикъл.

Abstract

Reducing the people at risk of poverty and social exclusion is one of the major challenges facing both the European Union and Bulgaria. This article focuses on analyzing the programs and measures adopted at European, National, Regional, and Local levels to achieve the purposes. The main trends are outlined, and the article proposes a number of measures to reduce people at social exclusion. They are mainly related to: reducing early school leavers, enhancing qualifications and initiating a new educational cycle.

JEL: D6, R5, H51, H52

Ключови думи

публични политики, лица в риск от бедност, социално изключване, public policies, people at risk of poverty, social exclusion
Свалете Research Papers_vol4_2018_No10_R Veleva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957