Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Мотивацията на служителите в местната администрация в България – проблеми и възможни решения
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Мотивацията на служителите в местната администрация в България – проблеми и възможни решения

Резюме

Във всяка организация, независимо дали е голяма или малка, служителите работят ентусиазирано или с ревност, сътрудничат помежду си и с ръководството, за да постигнат поставените цели. Връзката между мотивацията и служителите в местното самоуправление е пренебрегвана тема на изследване в България.  Затова тази статия се опитва да изследва видовете мотивации, които служителите на местното самоуправление трябва да получат и доколко липсата на мотивиращо въздействие влияе върху духа на служителите при изпълнение на определените цели, мисия и визия на организацията

Abstract

In any organization, whether large or small, employees work enthusiastically or with jealousy, cooperate with each other and with the management to achieve the set goals. The relationship between motivation and local government employees is a neglected topic of research in Bulgaria. Therefore, this article attempts to explore the types of motivations that local government employees need to gain, and the extent to which the lack of motivational impact affects the spirit of employees in fulfilling the organization's defined goals, mission and vision.

JEL: H83

Ключови думи

Служители, Bulgaria, local administration, България, мотивация, местна администрация, employees, motivation
Свалете Research Papers_vol4_2018_No09_K Boianov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957