Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
 • доц. д-р Мартин Осиковски,  УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Фасилити мениджмънт и градска сигурност
Научни трудове на УНСС - Том 4/2018
година 2018
Брой 4

Фасилити мениджмънт и градска сигурност

Резюме

Професионалното управление на сградите и съоръженията е основно за постигане на сигурната среда за работа и живот в градовете. Като инструмент за постигане на тази сигурност, фасилити мениджърите използват действащата нормативна уредба. Настоящото изследване анализира съществуващите законови рамки свързани с риска от възникване на природни бедствия и аварии. Определени са основни понятия, нива на управление на риска и са разгледани подробно някои правилници и наредби.

Abstract

Essential for achieving a secure environment for work and living in cities is professional management of buildings and facilities. Current regulatory framework is used as a tool for achieving this security by facility managers. The current investigation analyzes existing legal frameworks related with natural hazards and accidents. Basic concepts and risk management levels are defined. Certain regulation and decrees are studied in details.

JEL: R30, R39, R53, R58

Ключови думи

risk, риск, фасилити мениджмънт, градска сигурност, facility management, urban security
Свалете Research Papers_vol4_2018_No08_E Pavlova-Traykova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957